1.        Vispārējie noteikumi

1.1.  Pakalpojumu iegādes un atteikuma politika (turpmāk – Noteikumi) paredz savstarpējas tiesības, pienākumus unatbildību no personas (turpmāk – pircējs), kas iegādājas dalību nodarbībās
(turpmāk – pakalpojums) interneta veikalā – interneta vietnē: 1×1.futbolaskola.lv  (turpmāk – interneta veikals), no biedrības Rīgas futbola skolas akadēmija  vienotais reģistrācijas nr. 40008275490 (turpmāk – pārdevējs) juridiskā adrese: Rīga, Burtnieku iela 37 – 17, LV-1048.

1.2.  Pakalpojums tiek uzsākts pēc pilnas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pārdevēja elektroniskā veidā uz pircēja norādīto e-pastu.

1.3.  Dalība nodarbībās ir katra dalībnieka personīgā atbildība par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Īpašie riski vai šaubas, kas ir dalībniekiem ir jāmin reģistrācijas brīdī un jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

2.      Pirkuma līguma noslēgšana

2.1.  Distances līgums  (turpmāk – pirkuma līgums) starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā izvēlas nodarbību un apmaksā pirkumu.

2.2.  Pircējs, lai noformētu pirkumu, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar Noteikumiem un apstiprina to ar taustiņu «Pirkt» vai “Apmaksāt”. Pirkuma līgums ir saistošs pircējam un pārdevējam visā pakalpojuma sniegšanas laikā. 

2.3.  Katrs noslēgtais pakalpojuma pirkuma līgums starp pircēju un pārdevēju glabājas pārdevēja datubāzē 5 (piecus) gadus, vai līdz datu apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ja dati var tikt izmantoti citu nolūku sasniegšanai –  tad līdz citu nolūku termiņam.

2.4.  Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tad pircējs atceļ pirkumu.

3.       Pircēja tiesības un pienākumi

3.1.  Pircējam ir saistoši iterneta Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti, iegādājoties pakalpojumu veikalā;

3.2.  Pircējs veic pilnu apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī. Ja pēc pakalpojuma iegādēs maksājuma transakcija tiek atcelta, pirkuma līgums tiek atzīts par spēkā neesošu.

3.3.  Pircējam ir tiesības atteiktiesno iegādātā pakalpojuma Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4.  Pircējs pilnībā ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apmeklējot nodarbības. Pircējam ir pienākums izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai speciālistu.

3.5.  Pircējs ir atbildīgs par savu dalību nodarbībās un savu veselības stāvokli. Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Pircējam ir pienākums pārtraukt dalību nodarbībās, ja pircējam ir savainojumi vai traumas. Pircējam ir pienākums informēt nodarbību vadītāju rakstveidā par savu veselības stāvokli, ja tas var radīt risku viņa veselībai.

4.       Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms noteiktā datuma, ja minimālais dalībnieku skaits nodarbībās nav sasniegts. Par pakalpojuma atcelšanu pārdevējs informē pircēju uz pircēja norādīto e-pastu. Gadījumā, ja pakalpojums tiek atcelts nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ, pārdevējs atmaksā pakalpojuma pircējam iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā.

4.2.  Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj Noteikumus. Pircējs uzņemas atbildību par pārdevējam radītajiem zaudējumiem, un atlīdzina tos pilnā apmērā, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.3.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumā noteiktos nosacījumus. Aktuālā Noteikumu redakcija tiek ievietota interneta vietnē 1×1.futbolaskola.lv. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem pirkumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

4.4.  Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem vai tīkla datu pārraides kļūdām.